Statuten VZW De Vergunning

download

De statuten van VZW De Vergunning, opgesteld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals onder meer gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Programmawetten van 22 december 2003  en  9  juli  2004, hierna genoemd “V&S-wet”, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2013, gewijzigd door de buitengewone Algemene Vergadering van 12 april 2016 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2016, gewijzigd en samengeschakeld door de buitengewone Algemene Vergadering van 29 juni 2016 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2016.

Titel I. Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1 – Rechtsvorm, naam

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd). De vereniging draagt de naam: ”De Vergunning”. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.  

Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te Meibloemstraat 86, 9000 Gent. De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Gent.

De zetel van de vereniging mag door een beslissing van de Algemene Vergadering overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams Gewest. Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur kan kantoren en centra van werkzaamheden oprichten waar hij dit nuttig zou achten.

Artikel 3 – Doeleinden

Het doel van de vzw bestaat erin een fijnschalige multidisciplinair artistieke en sociale werking uit te bouwen.

Artikel 4 – Activiteiten

De uitbouw van deze werking zal geschieden door:
-Het in gebruik nemen en rationeel beheren van ruimte met het oog op doelmatig en intensief gebruik.
-Het coördineren en ondersteunen van projecten en organisaties die gebruik maken van deze ruimte
-Het organiseren of laten organiseren van culturele, artistieke, sociale, en andere manifestaties.
-Het onderzoekend vormgeven van ruimte, bewust van de historische, architecturale, geografische en sociale betekenis.
-Het indienen van de gepaste aanvragen tot vergunning, erkenning, subsidiëring en dergelijke bij de bevoegde overheden voor de uitvoering van zijn doelstelling.
-Het opstellen en opvolgen van een huishoudelijk reglement in samenspraak met haar leden en gebruikers.

Deze opsomming is niet exhaustief of limitatief.

De vereniging is daarnaast bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

Artikel 5 – Duur

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur op 27 april 2013.

Titel II. De leden

Artikel 6 – De Leden

De vereniging is samengesteld uit werkende leden en uit toegetreden leden. Het getal van de werkende & toegetreden leden is niet beperkt. Het aantal van de werkende leden mag evenwel niet minder bedragen dan drie.

Artikel 7 – Werkende leden

De werkende leden zijn de personen die op voorstel van ten minste twee werkende leden, als werkend lid worden aanvaard bij besluit van de Raad van Bestuur.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die dat wenst kan, op aanvraag van de raad van bestuur of via een aanvraag aan de voorzitter van de raad van bestuur, werkend lid worden. De Raad van Bestuur onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst. Tegen haar beslissing, die niet geargumenteerd moet worden, is geen beroep mogelijk. De beslissing wordt ter kennis van de kandidaat gebracht. Degene die geweigerd wordt kan pas na drie maanden een nieuwe aanvraag indienen.

De werkende leden verbinden zich ertoe in de mate van het mogelijke te helpen bij en deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging. De modaliteiten hiervoor worden bepaald in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Artikel 8 – Toegetreden leden

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of  organisatie die de doelstellingen van de VZW ondersteunt, kan bij de VZW een schriftelijke aanvraag indienen om Toegetreden Lid te worden. De Raad van Bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Toegetreden Lid. Toegetreden Leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven. Toegetreden Leden hebben geen stemrecht.

Artikel 9 – Ontslag

De werkende en de toegetreden leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur.

Het werkend of toegetreden lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een werkend lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De uitsluiting van een toegetreden lid kan uitgesproken worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten, het huishoudelijk reglement of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 10 – Lidmaatschapsbijdrage

De werkende leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 11

Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt  te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.

Artikel 12 – Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt door de raad van bestuur autonoom opgesteld en jaarlijks herzien. Het reglement ligt voor de leden ter inzage op de zetel van de vereniging. Elk lid krijgt bij toetreding tot de vereniging een kopie van het huishoudelijk reglement  ter kennis voorgelegd. Door lid te worden verklaart men zich akkoord met het huishoudelijk reglement.

Titel III. De algemene vergadering

Artikel 13 – Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.  

Artikel 14 – Bevoegdheden

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:  

de wijziging van de statuten;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
de ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van een lid;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 15 – Vergaderingen

De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de werkende leden.

Artikel 16 – Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, volgens modaliteiten bepaald door de Wet V&S. De uitnodiging wordt minstens 10 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Werkende Leden verstuurd per e-mail of per gewone post op het adres dat het Werkend Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de raad van bestuur. De dag, het uur, de plaats van de vergadering en de agenda worden vermeld in het oproepingsbericht.

Artikel 17 – Agenda

Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens 2 bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens 1/5 van de Werkende Leden minstens 5 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst.

Artikel 18 – Quorum

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/3 van de Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Werkende leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere werkende leden worden vertegenwoordigd. Elk werkend Lid kan maximum 2 volmachten dragen.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de Werkende Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  

Artikel 19 – Stemming

In de algemene vergadering hebben alle werkende leden een gelijk stemrecht.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien. Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden.  

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 20 – Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige leden van de raad van bestuur.

Artikel 21 – Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een  notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder.

Titel IV. Het bestuur

Artikel 22 – Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie leden, gekozen onder de werkende leden van de vereniging door de algemene vergadering voor een termijn van vier jaar. Het aantal bestuurders moet altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een Voorzitter. Voor alle handelingen zijn de leden van Raad van Bestuur solidair verantwoordelijk tegenover de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun mandaat. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

Artikel 23 – Voorlopige bestuurder

In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopige bestuurder door de Raad van Bestuur benoemd. Hij voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De voorlopige bestuurder wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering aangesteld tot bestuurder, of er wordt een andere bestuurder aangesteld.

Artikel 24 – Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de oudste der aanwezige bestuurders. Hij kan slechts besluiten indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer wettelijke of statutaire bepalingen anders voorzien. Bestuurders kunnen zich niet onthouden van een stemming.

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter en minstens één bestuurder en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie.

Wanneer ten aanzien van één van de leden van de raad van bestuur een belangenconflict zou rijzen, zal deze verzaken aan deelname aan de beraadslaging en de stemming. Hij zal dit voorafgaandelijk melden aan de overige leden van de vergadering die een ander persoon dan de betrokken bestuurder zullen aanstellen om hem te vertegenwoordigen.

Artikel 25 – Intern bestuur – Beperkingen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.  

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 26 – Externe vertegenwoordigingsmacht

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door het optreden van de meerderheid van zijn leden.  

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend, voor rechtshandelingen en transacties die de 5.000 EUR niet te boven gaan. Beperkingen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 27 – Bekendmaking

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 28 – Aansprakelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW.  Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Titel V. Dagelijks bestuur

Artikel 29 – Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door Raad van Bestuur worden opgedragen aan één of meer personen.

Zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft, zal/zullen de dagelijkse bestuurder(s) collegiaal handelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de dagelijks bestuurder(s) als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder, alleen handelend, voor rechtshandelingen en transacties die de 5.000 EUR niet te boven gaan.

In afwijking van artikel 13bis V&S-wet, kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur zonder toestemming van de Raad van Bestuur noch beslissingen nemen, noch rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 10.000 EUR te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 30 – bekendmaking

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en door bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 31 –  Aansprakelijkheid  van de dagelijks bestuurder

De dagelijks bestuurder(s) zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van

de VZW.  Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de

statuten. Ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun dagelijks bestuur.

Titel VI. Begroting, rekeningen en toezicht

Artikel 32 – Boekjaar & jaarrekeningen

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, §6 V&S-wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering.

Artikel 33 – Batig saldo

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

Artikel 34 – Toezicht door een commisaris

Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 17, §5 V&S-wet niet overschrijdt, is de VZW niet verplicht een commissaris te benoemen. Zodra de VZW de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven overeenkomstig het bepaalde in het K.B. van 19 december 2003, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 35 – Financiering

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere  voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.  

Titel VII. Ontbinding – vereffening

Artikel 36 – Ontbinding

De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in Titel III. van deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid van een doelwijziging zoals bepaald in Titel III. van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.

Artikel 37 – Vereffenaars

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering t wee vereffenaars waarvan zij de opdracht zal omschrijven.  

Artikel 38 – Bestemming van het vermogen

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.

Artikel 39 – Bekendmaking

Alle beslissingen betreffende  de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden  neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.