12 april 2024

Tot in de stad! toonmoment

Tot in de Stad! (TIDS!) is een net­werk van Gentse orga­ni­sa­ties die ken­nis uit­wis­se­len rond artis­tie­ke prak­tij­ken die zich toe­leg­gen op de soci­a­le en publie­ke ruim­te van de stad. Twee keer per jaar orga­ni­seert TIDS! een Work in Progress, waar­bij tel­kens een aan­tal artis­tie­ke prak­tij­ken cen­traal staan. Op 12 april nodi­gen we je uit voor open stu­dios, een din­ner-con­ver­sa­ti­on, een per­for­man­ce en een wine & whi­ne-ses­sie. En we gaan in gesprek over de samen­wer­king rond een col­lec­tief Gents stads­fes­ti­val in 2025.

Tot in de Stad! is een reflectie-, presentatie- en participatiemoment, waarop kunstenaars in gesprek gaan met bewoners en hun omgeving.

Tot in de Stad! – Open stu­dio Manoeuvre
vrijdag 12 april, 14:00 – 17:00
Locatie: Campo Boma
Gratis

Manoeuvre nodigt je uit voor een bezoek aan hun co-cre­a­tie­ve tex­tiela­te­lier.

Tot in de Stad! – Open stu­dio CAMPUSatelier
vrijdag 12 april, 14:00 – 17:00
Locatie: CAMPUSatelier, Rerum-Novarumplein 10, Gent
Gratis

CAMPUSatelier nodigt je uit voor een bezoek aan hun col­lec­tief ate­lier voor publie­ke ruim­te. Ze delen muziek, teke­nin­gen en maquet­tes gemaakt i.s.m. buurt­be­wo­ners van Nieuw Gent, stu­den­ten KASK & Conservatorium, archi­tec­te Fien Deruyter en muzi­kant Joram Kunde.

Tot in de Stad! – Dinner con­ver­sa­ti­on
vrijdag 12 april, 18:00 – 20:00
Locatie: Kunsthal Gent
Tickets

Schuif aan voor een din­ner con­ver­sa­ti­on met de part­ners van Tot in de Stad! Een gesprek over work in pro­gress, samen­wer­king en het orga­ni­se­ren van een col­lec­tief stads­fes­ti­val in 2025.

Sana Ghobbeh – This wall grows at its root
vrijdag 12 april, 20:00
Locatie: Kunsthal Gent
Tickets

Tot in de stad! Een per­for­man­ce rond een ste­de­lij­ke struc­tuur en haar inner­lij­ke ver­haal. In haar per­for­man­ces ver­mengt Sana Ghob­beh een kri­ti­sche lezing van­uit archi­tec­tu­raal per­spec­tief met inter­per­soon­lij­ke, ware ver­ha­len en ver­beel­ding die voort­komt uit de fysiek aan­we­zig­heid in spe­ci­fie­ke publie­ke ruim­tes, in dit geval de toe­gangs­poort van Tehe­ran University. 

Tot in de Stad! – Wine & Whine
vrijdag 12 april, 21:30
Locatie: Kunsthal Gent
Tickets

We nodi­gen je uit voor een ses­sie Wine & Whine, met o.a. kun­ste­naar Daniela Bershan, die de rant’ als een expe­ri­men­teel hulp­mid­del voor ver­bin­ding intro­du­ceert. Tussen het degus­te­ren door mogen we zagen en klagen.

I.s.m. Manoeuvre, CAMPUSatelier, de Koer, Jong Gewei, Kunsthal Gent, VIERNULVIERKASK&Conservatorium en LUCA School of Arts Gent.

© Sana Ghobbeh