Open Call: de Koer zoekt residenten 18/19

(nl)

De Koer zoekt residenten

De Koer organiseert voor de derde keer op rij een residentie-programma. We zoeken 5 geëngageerde kunstenaars vanuit verschillende domeinen die voor een seizoen hun praktijk en netwerk aan de Koer verbinden.

De Koer is een beweeglijk speelveld voor vele projecten en initiatieven én werkt aan een collectief gedragen herontwikkeling van zaal de Meibloem; een historische site van 2000m2 in het midden van de Brugse Poort te Gent. De nieuwbouwplannen worden uitgesteld om zo vanuit de huidige staat, de plek onderzoekend vorm te geven. Een ideale setting om als resident aan de slag te gaan. We zoeken residenten die zich vanuit hun artistieke praktijk willen verhouden tot de site, de gemeenschap, de buurt en/of de stedelijke context.

Wat verwachten we?
– Een engagement en aanwezigheid doorheen het seizoen, van November 2018 tot September 2019
– Een project dat bijdraagt aan de verbeelding van de site en inhaakt op de historische, architecturale en/of sociale betekenis van de plek
– Een voorstel dat zich verhoudt tot de uitdagingen en aspiraties van de plek
– Meewerken aan vier publieke residentie-momenten
– Aanwezigheid op het maandelijkse residentie-overleg op donderdagavond
– Deelnemen aan het reflectieprogramma ‘Tot in de stad!’: 7 avonden i.s.m. Vooruit, Piloot.co, Atelier Autonome Vormgeving KASK, Onderzoeksgroep Art, Space & Context LUCA, Manoeuvre en DOK

Wat bieden we?
– Een uitnodigende en inspirerende plek om aan de slag te gaan
– Een productionele en inhoudelijke opvolging en ondersteuning van je plannen en ideeën
– Een vergoeding van 3500 euro bruto (betaald via interim of factuur)
– Een productiebudget van maximum 800 euro per project naargelang de concrete plannen
– Twee individuele gesprekken met een externe expert

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Stuur volgende documenten (.PDF) voor Maandag 1 oktober naar maria@dekoer.be
– Een voorstel van maximum 2 pagina’s A4 waarin je idee, aanpak en motivatie duidelijk wordt
– Een portfolio van maximum 8 pagina’s A4 met een beknopt cv en beelden van je werk

Hoe selecteren we de residenten?
Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt door een jury bestaande uit Sofie Joye, Kristof Van Gestel, Riet Steel, Lore Smolders, Rob Ritzen en Danielle van Zuijlen. De jury streeft naar een diverse, complementaire en geëngageerde groep residenten. Op maandag 15 Oktober maken we de selectie bekend.

Wil je meer weten?
– Zaterdag 15 september organiseren we de seizoensopener ‘Nu en Dan’. Een ideaal moment om een beeld te krijgen van de site in volle glorie.
– Een bezoek aan de plek en een rondleiding is mogelijk op Woensdag 5 en Zaterdag 8 September om 16:00 of 19:00. Graag inschrijven via het formulier.
– Meer info over de werking van de koer via www.dekoer.be

Dit project wordt gecofinancierd door cultuur Gent en Vlaanderen verbeelding werkt.

(eng)

De Koer is looking for residents

For the third year in a row, de Koer hosts its residency programme. We are looking for five committed artists of various fields and backgrounds who want to align their practices and networks with de Koer for one season.

Since 2016, de Koer has been working collectively on redeveloping its premises, Zaal de Meibloem; a historic site of 2000 m² in the heart of Ghent’s Brugse Poort neighbourhood. The building plans have been postponed in order to reconstruct the site more intuitively, at a slower pace.

In the meantime the site has become a lively playing field for many projects and initiatives. In this way, the current state of the building encourages an exploratory mindset, offering an ideal setting for the residents. As a resident, you are free to work with, on and around the site. The field is open and ready for play.

We are looking for residents whose artistic practice can relate to the site, the community, the neighbourhood and/or the broader context of the city.

What do we expect?
– A consistent commitment and presence throughout the season, from November 2018 to September 2019
– An imaginative project that contributes to the site and relates to the historical, architectural and social meaning of the place
– A project that relates to the site and its community’s challenges and aspirations
– Active participation in making four public residency moments throughout the season
– Your presence at the monthly residency meetings, which take place on Thursday evenings
– Participation in the reflection programme ‘Tot in de stad!’: 7 evenings in collaboration with Vooruit, Piloot.co, Atelier Autonomous Design KASK Ghent, Research Group Art, Space & Context LUCA Ghent, Manoeuvre and DOK

What do we offer?
– An inviting and inspiring space to get started
– A productional and substantive follow-up and support of your plans and ideas
– A total fee of 3,500 euro gross (paid by invoice or intermediary)
– A production budget up to 800 euro per project depending on your specific plans
– Two individual talks with an external expert

How to apply?
Please send the following documents (.PDF) before Monday 1 October 2018 to maria@dekoer.be:
– A proposal of max. 2 A4 pages, which clarifies your idea, approach and motivation
– A portfolio of max. 8 A4 pages with a concise CV and images of your work

How do we select the residents?
A selection will be made from the submitted proposals by a jury consisting of Sofie Joye, Kristof Van Gestel, Riet Steel, Lore Smolders, Rob Ritzen and Danielle Van Zuijlen. We strive to achieve a diverse, complementary and committed group of residents. The selection will be announced on Monday 15 October 2018

Want to know more?
– On 15 September 2018 we will hold the season-opening party ‘Nu en Dan’. This is an ideal chance to get a picture of the site at its lively self.
– A guided tour of the site is possible on Wednesday 5 and Saturday 8 September at 16:00 or 19:00. Please sign up via the form.
– You can find more information about de Koer and how we work at www.dekoer.be

This project is co-financed by the cultural department of the city of Ghent & Flanders State of the Art.

© de Koer